Sammanfattning av Det goda livet i Gävle 2030 och Rådslaget den 21/3 2017

Elever föreslår hur Gävle ska se ut och fungera år 2030 – Rådslag för satsningen ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”

Satsningen ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” har pågått under ett år på tre gymnasieskolor och ett högstadium i Gävle. Den 21 mars var det dags för eleverna att under en dag på högskolan presentera sina projektarbeten om framtiden i ett hållbart Gävle. Under dagen deltog även lärare, politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet och intresseorganisationer. Förutom utställningen av elevernas arbeten, innehöll dagen också grupparbeten, panelsamtal och reflektioner.

Elevernas engagemang i frågorna är stort. Det eleverna själva genomgående säger är att arbetet har varit roligt och lärorikt, att de har fått viktiga insikter och lärt sig mycket om både sakfrågorna och hur komplext det är att arbeta med samhällsplanering. Det är också tydligt att eleverna vill vara delaktiga i att påverka sin framtid.

Eleverna har arbetat med en rad olika områden: byggande, boende, bebyggelsestruktur, segregation, grönområden, fritidsgårdar, kollektivt boende, transporter, skolmat, närodlade livsmedel, ekologiska fotavtryck och hållbar bilindustri.

”Ett viktigt syfte med rådslaget är att göra eleverna delaktiga i att forma det framtida Gävle och att involvera dem i dialog med vuxna”, berättar Sofia Lord som är miljöstrateg på Utbildning Gävle. För lärarna började arbetet med planering under våren 2016 och eleverna har arbetat med projekten under läsåret. Ullrika Forsgren är projektledare för lärande för hållbar utveckling och har också arbetat med satsningen. Hon är glad över den goda stämningen under dagen, och över det stora intresset från de vuxna som deltar.

Klara Wirdby arbetar som samhällsbyggnadsstrateg i Gävle kommun och inspireras av det engagemang som ungdomarna visar i sina arbeten. Hon betonar att ungdomars engagemang och involvering i samhällsutvecklingen är långsiktigt strategiskt viktigt och en viktig fråga för demokratin. I sina arbeten lär sig eleverna att förstå planeringsprocessen och vad myndigheter och förvaltningar är till för.

Eleverna Hanna Sundin och Wilma Östlin från Borgarskolan har i sitt projekt arbetat med segregation. De har bland annat har tittat på hur fördelningen ser ut mellan äganderätter och bostadsrätter i stadsdelar som Andersberg och Hagaström och hur man skulle kunna öka blandningen av boendeformer. Under arbetet har eleverna fått upp ögonen för att segregation inte bara finns i socialt utsatta områden, utan att även områden som Hagaström och Villastaden är segregerade.

Karl Vestlund och Farhad Ahmadzai från Vasaskolan har arbetat med grönområden i stadsplaneringen. Deras slutsats är att det är viktigt att bevara grönområden i stadskärnan och låta bli att bebygga dem. ”I och med projektarbetet har vi fått ett nytt sätt att se på samhället”, säger Karl. ”Innan tänkte man inte på hur viktigt det är att ha natur omkring sig”. Känner då ungdomar idag att de kan påverka samhällsutvecklingen? ”Jo”, säger Farhad, ”det kan vi nog, och det är viktigt att vi gör vår röst hörd för det handlar om vår framtid”.

Emil van Kuijl, Jesper Larsson och Gustav Strand från Polhemsskolan har planerat ett nytt bostadsområde. De har tänkt på att planera hållbart med till exempel solceller, återvinningsrum och en bilpool för området. Gruppen har också tänkt på att skapa förutsättningar för gemenskap och en trivsam utemiljö med växtlighet. ”Det är mer att tänka på än man tror när man ska planera ett bostadsområde” säger Emil.

Emin Gadzo, Yahya Omar och Abbas AlFaham från Vallbacksskolan har tittat närmare på en hållbar bilindustri. Abbas poängterar att det enbart borde satsas på bilar som inte släpper ut fossil koldioxid, som elbilar och biogasbilar. Gruppen föreslår att det i Gävle ska finnas en bilindustri som producerar hundra procent miljövänliga bilar så att vårt klimat blir bättre. De rekommenderar en satsning på att utveckla kompetens för tillverkning av nya, miljövänliga bilar.

Patrik Stenvard, kommunfullmäktiges ordförande, lyssnar och tar del av elevernas arbeten med intresse. Patrik tycker att eleverna är på hugget och visar ett stort engagemang. Elevernas arbeten har också väckt tankar och nya reflektioner hos kommunfullmäktiges ordförande. Till exempel att skapa möjligheter till mer kollektivt boende och om elevernas insikter när det gäller hur viktigt det är med hållbar skolmat. Patrik uppmuntrar också eleverna att lämna in sina synpunkter om utvecklingen av Gävle i den pågående remissen om översiktsplan för Gävle kommun 2030.

Marcela Davila, Helena Ström och Karolina Häägg Franzén är några av de lärare som har jobbat med eleverna under satsningen. De är mycket stolta över sina elever idag. Vilka reflektioner gör då lärarna över elevernas arbeten i ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”?

”Att se glädjen och stoltheten hos eleverna idag!” svarar Helena med eftertryck. Karolina är imponerad över hur eleverna har utvecklats och fått nya kunskaper och att de har växt och breddat perspektiven. Hållbarhetsfrågan är viktig för ungdomarna och de har blivit ännu mer medvetna under arbetet. Marcela har märkt att eleverna verkligen vill vara med i samhällsbygget och har många kloka tankar, inte minst om att bygga förutsättningar för gemenskap till exempel i kollektiva hus för alla åldrar. Lärare från de olika skolorna har under dagen börjat prata om att samarbeta mellan skolorna nästa år så att eleverna möts och därmed skapa ännu mer integration och lärande av varandra.

Utbildningsnämndens ordförande Evelyn Klöverstedt invigningstalade på eftermiddagen och civilminister Ardalan Shekarabi skickade en peppande videohälsning till eleverna. Dagen innehöll också ett grupparbete där eleverna och de vuxna tillsammans gjorde löpsedlar från framtiden i Gävlebladet 21 mars år 2030. Några av alla hoppfulla och kreativa rubriker från löpsedlarna var:

  • Livskvalitén i Gävle – högst i landet!
  • Miljöhotet utplånat – elever vid rådslaget i Gävle 2017 la grunden för dagens hållbara samhälle
  • Bostäder till alla – nu är målet uppnått
  • Klimathot inte längre ett hot
  • Gävles sista bensinbil skrotas
  • Fyra timmars arbetsdag

Dagen avslutades med ett panelsamtal med reflektioner från både elever och vuxna. De vuxna var imponerade av elevernas engagemang och insikter. Eleverna Mari Al Adehesi och Bellisa Hemlin var glada över att så många vuxna var där och lyssnade, för ungdomar har bra saker att säga och vill bli hörda. Mari och Bellisa var också hoppfulla. ”Så länge vi unga vill förändra så kan vi åstadkomma vad som helst.”

Min starkaste reflektion från dagen är att vi som är vuxna har ett stort ansvar att fånga upp ungdomarnas åsikter och förslag och ta hänsyn till dem i beslut och praktik. För de beslut och planer vi sätter i verket idag, ska ungdomarna leva med och ta konsekvenserna av i framtiden.

Satsningens syfte att göra eleverna delaktiga i att forma det framtida Gävle och att involvera dem i dialog med vuxna är uppfyllt. Både elever och vuxna har fått insikter och inspiration under en viktig, tankeväckande och framtidsinriktad dag.

AnnaCarin Söderhielm

Hållbarhetsutvecklare, Gästrike återvinnare

28 mars 2017